Zed Studio Bags Zed Studio Wallets Zed Studio Accessories Zed Studio Craft

Bags

Wallets

Accessories

Craft

Unique Handmade Leather

 

Accessories 

 

Keychains, Card Cases

Kagi Key Holder

Kagi Key Holder

Kagi Key Holder

Mori Hip Bag Mori Hip Bag

Zebra Print Inlay Heart

Zebra Print Inlay Heart, White Stitch

Zebra Print Inlay Heart, Brown Stitch

Kagi Key Holder

Nami Card Holder

Nami Card Holder

Mori Hip Bag Mori Hip Bag

Dark Brown Leather

Python Skin Inlay

Python Skin Raised Inlay

Nami Card Holder

Mori Hip Bag
 Sold Out 

Sakura Pink Stingray Skin